Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer

KRATEK OPIS

V okviru splošnega cilja krepitve konkurenčnosti in trajnosti sektorja »TURIZEM« bodo ukrepi usmerjeni zlasti v izboljšanje poslovnega okolja za podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, in sicer z izboljšanjem socialno-ekonomske in tržne inteligence ter izmenjavo najboljših praks, diverzifikacijo in večjo prepoznavnostjo evropske ponudbe transnacionalnega turizma, poleg tega pa še povečanje zmogljivosti MSP, ki se ukvarjajo s turizmom s pomočjo transnacionalnega sodelovanja in s prenosom znanja.

Pričakovani vpliv:

Okrepljeno transnacionalno sodelovanje javnih in zasebnih deležnikov (vključno z MSP) za povečanje trajnosti turizma. 

Več na: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Pravne osebe, ki tvorijo konzorcij, kot na primer:

  • neprofitne organizacije (zasebne ali javne);
  • nevladne organizacije;
  • javni organi in njihove mreže ali združenja na evropski, mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni ali organizacije, ki delujejo v imenu javnega organa, odgovorne ali dejavne na področju turizma, gospodarskih zadev, industrije, poslovne podpore ali sorodnih področij;
  • mednarodne organizacije;
  • zasebni in dobičkonosni subjekti, vključno z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), dejavnimi v turizmu in poslovni podpori;
  • gospodarske zbornice;
  • ustanove za usposabljanje in izobraževanje, vključno z univerzami in raziskovalnimi centri, ki delujejo na področju turizma in poslovne podpore.

Najmanj 5 in največ 10 članov/partnerjev – različne pravne osebe – iz najmanj 5 držav, ki izpolnjujejo pogoje programa COSME

ROK

24.10.2019