Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 2«

KRATEK OPIS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2017/971/Sprememba_razpisa/javni_razpis_sme_instrument_faza_2_nov%20logo24072019.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Do sofinanciranja so upravičene le RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma. Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/

ROK

Roki za oddajo vlog:

1. rok: 29. 9. 2017, 

2. rok: 12. 9. 2018 in 

3. rok: 12. 9. 2019.