Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

KRATEK OPIS

Namen razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019005000001/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2019-st–4300-420195-ob-272819

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena ZGD-1 in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v 5. točki razpisa (mednarodni in nacionalni pogoji za projekt ter pogoji za upravičence/ciljna skupina)

ROK

16.12.2019