Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

  • od

KRATEK OPIS

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (NVO) za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čez-sektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. 

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019004800004/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-razvoj-nevladnih-organizacij-2019-2023-st–093-1820193-ob-270419

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Kandidira lahko prijavitelj sam ali v konzorcijskem partnerstvu. 

Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in prispevek partnerjev k izvedbi programa oz. projekta. 

Konzorcijsko partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri nevladne organizacije, torej poleg prijavitelja še trije partnerji.

ROK

09.09.2019