Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

KRATEK OPIS

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (NVO) za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čez-sektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. 

V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.

Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019004800004/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-razvoj-nevladnih-organizacij-2019-2023-st–093-1820193-ob-270419

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Kandidira lahko prijavitelj sam ali v konzorcijskem partnerstvu. 

Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in prispevek partnerjev k izvedbi programa oz. projekta. 

Konzorcijsko partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri nevladne organizacije, torej poleg prijavitelja še trije partnerji.

ROK

09.09.2019