P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

KRATEK OPIS

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. 

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Operacije se bodo izvajale v programskem območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija.

ROK

06.04.2020