P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

  • od

KRATEK OPIS

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. 

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Operacije se bodo izvajale v programskem območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija.

ROK

06.04.2020