P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

KRATEK OPIS

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:

  • ohranitev delovnih mest;
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest;
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=75

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Do mikrokredita so upravičeni MSP, ki:

  • imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev;
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju;
  • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega
  • podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

ROK

01.10.2019