EN za izvedbo ekspertnega svetovanja

Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, ki ni zajeto v osnovno naročilo. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje od september do december 2019 na področju vstopa na hrvaški trg in Balkan za specifično ciljno skupino športni klubi. 

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno 30 ur /podjetje. Svetovanje lahko traja največ do 31.12.2019. 

Svetovanje se praviloma izvaja v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru. 

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje voditi dnevnik svetovanj, pripraviti zaključno poročilo ter s podjetjem skleniti sporazum o ekspertnem svetovanju.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj tri (3) referenc v zadnjih treh (3) letih na področju povezovanja B2B športnih klubov, ima izkušnje s poslovanjem na hrvaškem ter tekoče govori hrvaški jezik. 

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro svetovanja. K obrazcu ponudba ponudnik priloži opis referenc, kjer je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev. 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno srede, 11. 9. 2019, po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali  navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. 

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si . 

Celotna dokumentacija

Obrazec “Ponudba"

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.