Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

NAMEN: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujati prehod v industrijo 4.0

PREDMET: sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

REGIJA: vzhodna in zahodna

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav

SPLOŠNI POGOJI:

 • mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v RS in je organiziran kot gospodarska družba, s.p. ali zadruga;
 • podjetje mora biti ustanovljeno najkasneje do 31.12.2017;
 • in ostali klasični splošni pogoji …

POSEBNI POGOJI:

 • prijavitelj je oddal vlogo na predmetni javni razpis pred začetkom izvajanja operacije (spodbujevalni učinek v skladu s 6. členom Uredbe 651/2014/EU);
 • upravičenec ne sme kršiti pravila kumulacije pomoči;
 • upravičenec ne sme kršiti pravila »de minimis«;
 • upravičenec v času trajanja pogodbe o sofinanciranju ne sme nastopati v vlogi zunanjega izvajalca drugim prijaviteljem tega razpisa;
 • prijavitelj in zunanji izvajalec ne smeta biti medsebojno povezani družbi;
 • prijavitelj mora imeti pred oddajo vloge popisane obstoječe poslovne procese podjetja (kar dokazuje v svoji vlogi s prilogo)

POGOJI ZA ZUNANJE IZVAJALCE IN SVETOVALCE:

 • prijavitelj v vlogi navede zunanjega izvajalca in svetovalce, ki bodo storitev v imenu zunanjega izvajalca opravili (»zunanji izvajalec« je gospodarski subjekt, s katerim se sklene pogodba in kateremu se izstavi račun; »svetovalec« je fizična oseba, zaposlena pri zunanjem izvajalcu, ki fizično izvede svetovanje);
 • zunanji izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja, kar mora biti razvidno iz javno dostopnih virov podatkov;
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno, imenovati komisijo za izbor zunanjega izvajalca in storitev pridobiti po tržni ceni;

Aktivnosti operacije se morajo izvajati le na eni lokaciji; upravičenec pa bo moral vzpostaviti projektno skupino za izvajanje izboljšav poslovnih procesov, ki mora biti sestavljena iz najmanj 3 in največ 8 članov zaposlenih pri upravičencu (v projektni skupini mora sodelovati tudi predstavnik vodstva upravičenca)

INTENZIVNOST POMOČI:

Do vključno 50% upravičenih stroškov

ROK:

24.10.2019

VEČ INFORMACIJ NA:

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-09-06-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letih-2019-in-2020-Procesne-izboljsave-2019—2020-PRIZ-19-20