P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

7 oktobra, 2019 / Projekti

NAMEN IN CILJ:

·         Namen je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%) ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

·         Cilji so spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige; povečanje dodane vrednosti na zaposlenega; spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo; spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

PREDMET:  sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

UPRAVIČENCImikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge.