Javni razpis za varovanje

SAŠA inkubator d.o.o. na spletni strani objavlja Javni razpis za izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja ljudi ter premoženja v prostorih družbe SAŠA inkubator d.o.o., in sicer:

• PC Standard, Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje v izmeri 1.800 m2

ki obsega naslednje:

A. KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI:

Ponudnik po lastni strokovni oceni presodi kakšno število varnostnikov je potrebno za izvajanje obhodov ter intervencij. Vsi varnostniki, ki bodo opravljali službo za potrebe družbe SAŠA inkubator d.o.o., morajo izpolnjevati sledeče pogoje:

 • registrirano podjetje za opravljanje dejavnosti, varovanje ljudi in premoženja ter vse potrebne licence za opravljanje te dejavnosti
 • interventni odzivni čas v primeru sproženega alarma; 15 min.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo ob morebitnem varnostnikovem slabem opravljanju dela od izvajalca zahteval, da posameznega varnostnika nadomesti z drugim.

Objekt že ima svoj vzpostavljen sistem varovanja, ki ga ponudnik prevzame v upravljanje.

Znanja in statuse izkazuje ponudnik z ustreznimi certifikati.

Licenca in zavarovalna polica

Ponudnik mora priložiti (priloga — ):

 • kopijo veljavne licence za varovanje ljudi in premoženja in varovanja javnih zbiranj iz 19. člena Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV-1 (Uradni list RS, št. 17/2011),
 • kopijo veljavne licence za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom iz 22. člena Zakona o zasebnem varovanju,
 • kopijo veljavne zavarovalne police izvajalca zasebnega varovanja za zavarovanje odgovornosti za škodo in zavarovanja odgovornosti iz 15. člena Zakona o zasebnem varovanju,
 • dokazilo o izvedbi internega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja v skladu z 39. členom ZZasV-1.

B. SEZNAM IN OBSEG STORITEV:

Storitve varovanja na objektih PC Standard, Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje, obsegajo:

a) Fizično varovanje

Specifične obveznosti obhodnega varovanja (varnostnika – interventa):

 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovane objekte v skladu z načrtom obhodov – vsak dan med 23:00 uro in 1.00 uro
 • prepozna varnostno ogroženost, požarne nevarnosti in preteče škode,
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju,
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo),
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka,
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami, ki jih najde na varovanem območju,
 • upravlja alarmne, protipožarne in druge varnostne naprave in sisteme v skladu s požarnim načrtom in redom,
 • uporablja naprave in sredstva za tehnično varovanje,
 • upravlja z instalacijami, napravami in sistemi preskrbe z različnimi vrstami energije,
 • prepreči vstop oz. dostop k objektom, ki jih varuje,
 • obvlada rokovanje z različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite,
 • obvlada spretnosti samoobrambe in uporabo najmanjše potrebne sile,
 • zna reagirati na različne nevarnosti in ukrepati v kriznih situacijah,
 • zna komunicirati v kriznih pogojih,
 • pogasi začete požare,
 • obvlada ukrepe prve pomoči,
 • zavaruje kraj dogodka,
 • zna fizično zavarovati ogrožene osebe na varovanem območju,
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zavarovati,
 • obvešča nadrejene, varnostno nadzorni center, reševalne službe in državne organe kazenske ovadbe,
 • pozna varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti,
 • pozna ukrepe glede električne energije, fizikalnih dejavnikov in mehanskih dejavnikov,
 • pozna vire požarne ogroženosti,
 • pozna načine vlomov,
 • pozna načelo uporabe najmanjše potrebne sile,
 • vsako neobičajno zavedeno stanje se pisno sporoči na ustrezno elektronsko pošto (naročnik predhodno sporoči naslove).

b) Tehnično protivlomno varovanje z vzdrževanjem

Varovanje se izvaja v naslednjem obsegu:

 • uporaba že zgrajenega sistema naročnika,
 • vsakodneven neprekinjen sprejem protivlomnega signala na stalni sprejemno operativni center izvajalca,
 • stalna pripravljenost in takojšnje posredovanje s sprejemno operativnega centra in intervencijske skupine v primeru sprožitve alarmnega sistema,
 • brezplačne intervencije v primeru lažnega alarma,
 • zagotovitev fizičnega varovanja v primeru izpada tehničnega varovanja,
 • tehnično protivlomno varovanje se izvaja 24 ur dnevno vse dni v letu,

c) Protipožarno varovanje z vzdrževanjem

Varovanje se izvaja v naslednjem obsegu:

 • vsakodnevni neprekinjen sprejem signala požarnega alarma na stalni sprejemno operativni center izvajalca,
 • stalna pripravljenost in takojšnje posredovanje s sprejemno operativnega centra in intervencijske skupine v primeru sprožitve alarmnega sistema,
 • tehnično protipožarno varovanje se izvaja 24 ur dnevno vse dni v letu,
 • brezplačne intervencije v primeru lažnega alarma,

V kolikor se bodo v obdobju veljavnosti pogodbe pojavile dodatne naloge v okviru storitev fizičnega varovanja ali pa se kakšne odvzamejo ali zamenjajo oziroma se obseg varovanja zmanjša ali razširi tudi na druga področja, bosta stranki to urejali z aneksi k pogodbi.

C. IZVAJANJE STORITEV PO LOKACIJAH

Obhodi na objektih se izvajajo v času med 23.00 uro in 1.00 uro zjutraj.

FIZIČNO VAROVANJE Z OBHODI IN TEHNIČNIM VAROVANJEM-videonadzor
Objekt: PC Standard Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje
Kraj: Šaleška cesta 2a, 3320 Velejne Kontaktna oseba: Karla SITAR, direktorica, Saša Inkubator d.o.o. 051 325 680

D. ODDAJA PONUDBE

Ponudbe pošljite do 18.12.2019 na naslov, Saša inkubator d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje.

Več informacij na Jan Skok, jan.skok@sasainkubator.si ali na tel 031 763 102. Možen je ogled objekta in pregled sistema varovanja. Za termin ogleda pokličite na 03 777 7101 (Sara).
Izbranega ponudnika bomo obvestili po pošti, najkasneje do 20.12.2019. Izbrani ponudnik, prične z varovanjem objekta z 1.1.2020.

JN VAROVANJE

OBRAZEC PONUDBA