EN Pravno svetovanje MSP

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo pravnega svetovanja inovativnim MSP v okviru projekta KorpoStart.

Predmet evidenčnega naročila
Predmet evidenčnega naročila je izvedba individualnega svetovanja s pravnega področja za ciljno skupino inovativnih MSP iz portofolija Slovenskega podjetniškega sklada v sklopu projekta KorpoStart, ki je financiran s strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Ponudnik bo izvedel individualno svetovanje v obsegu najmanj 5 in največ 40 ur na podjetje. Točen obseg ur bo določen skladno s potrebami MSP.

S pravnega področja gre predvsem za gospodarsko pravo v smislu ustanavljanja skupnih podjetij s korporacijami, deleži v podjetju, relacije med njimi, pravice okoli intelektualne lastnine, relacije z dobavitelji, strateškimi partnerji, pregled in priprava pogodb, priprava ustanovitvenih aktov in ostalo svetovanje.

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje voditi dnevnik svetovanj ter pripraviti končno poročilo.

Pogoji za sodelovanje
Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in ima najmanj tri (3) referenc v zadnjih treh (3) letih s pravnega področja.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro svetovanja.

K obrazcu ponudba ponudnik priloži opis referenc, kjer je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog
Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno srede, 18. 12. 2019, po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si.

Prenesi celoten dokument EN

Obrazec Ponudba