EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA POMOČ PRI PRIJAVI NA EU RAZPIS

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja za pomoč pri prijavi na EU razpis.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja in je izrazilo potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju za področje pridobitve nepovratnih virov iz EU programov (EIC Accelerator: Green life out of green waste), povezovanje z globalnimi dobavitelji in kupci, zaščita IP v tujini, finance in prodaja na globalnem trgu. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje od maj do junij 2020.

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno 25- 30 ur/podjetje.

Svetovanje se zaradi COVID 19 izvaja na daljavo, po ukinitvi omejitev pa tudi v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru.

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje voditi dnevnik svetovanj, pripraviti zaključno poročilo ter s podjetjem skleniti sporazum o ekspertnem svetovanju.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje
Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom in so vpisani v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji Spirit. Ponudnik odda ponudbo za 1 uro svetovanja.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 31.3.2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

Celotno besedilo EN