EN EKSPERTNO SVETOVANJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PODROČJE KADROVSKIH ZADEV ZARADI COVID – 19

Predmet evidenčnega naročila
Predmet evidenčnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, vezano na svetovanja glede tolmačenja interventnih zakonov s področja kadrovskih zadev. Podjetja bodo potrebovale podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje: marec 2020 do december 2020.

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v okvirnem obsegu do 25 ur /podjetje. Svetovanje lahko traja največ do 31.12.2020.

Svetovanje se praviloma izvaja v prostorih SAŠA inkubatorja. V obdobju pandemije coronavirusa, svetovanje poteka na daljavo.

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje voditi dnevnik svetovanj, pripraviti zaključno poročilo ter s podjetjem skleniti sporazum o ekspertnem svetovanju.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje
Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom in so vpisani v Bazo mentorjev ter zunanjih ekspertov pri agenciji Spirit.
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj tri (3) referenc v zadnjih treh (3) letih na kadrovskem področju.

Ponudniki svojo ponudbo odpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro svetovanja.

K obrazcu ponudba ponudnik priloži opis referenc, kjer je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno ponedeljka, 30.3.2020, po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

Karla Sitar, direktorica