INFORMACIJSKA TOČKA SAŠA INKUBATOR – vse objave o ukrepih v zvezi s koronavirusom na enem mestu

Na enem mestu zbiramo vse informacije in ukrepe za vas, naše podjetnike, start up-e v zvezi s koronavirusom. Če imate kakršnokoli vprašanje ali potrebujete pomoč smo vam na voljo online, po e-mailu in video klicu.

NAJNOVEJŠE OBJAVE

Predlog PKP2

Vlada sprejela #PKP2: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

21.4.2020 je vlada sprejela #PKP2 in ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

Cilji predloga zakona so olajšati položaj gospodarskih družb pri najemanju nujno potrebnih likvidnostnih bančnih posojil in na ta način prispevati k ohranjanju gospodarske stabilnosti v državi, preprečiti hujšo gospodarsko škodo, ohraniti delovna mesta v gospodarskih družbah, zagotavljanje zadostne srednjeročne likvidnosti v bančnem sistemu.

Za oživitev proizvodnje pa bodo potrebni dodatni finančni instrumenti, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Višina posameznega poroštva za kredite, ročnost katerih ne bo smela presegati 5 let, odobrene po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020, bo znašala 70 % glavnice kredita, danega veliki družbi ter 80 % glavnice kredita, danega mikro, majhnemu ali srednje velikemu podjetju. Skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije po tem zakonu ne sme presegati dveh milijard evrov.

Na seji Vlade je bil sprejet tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki dodatno opredeljuje nekatere nejasnosti, ki so se v zvezi z pojavile v praksi.

 • Pogoji likvidnostnega posojila: Višina posojila je omejena na 10 % prihodkov leta 2019.
 • Posojilo je odobreno med 12. 3. in 31. 12. 2020.
 • Namen posojila je financiranje obratnih sredstev.
 • Ročnost posojila je do 5 let.
 • Podjetje pred 31. 12. 2019 ne izkazuje težav.
 • Na dan vložitve vloge nima davčnih dolgov zapadlih na dan 31. 12. 2019.
 • Podjetje ne sme izplačevati dobička, deliti nagrad poslovodstvu, odkupovati lastnih deležev ter plačevati finančne obveznosti povezanim osebam.

Predlog je predstavljen, kako se bodo pa stvari odvile, pa bomo dokončno vedeli, ko bo zakon sprejet.

Interventni zakon: kdo in kako do odloga kreditnih obveznosti? 

Vlada je potrdila interventni zakon za odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb za podjetja in druge pravne subjekte. Zakon določa, da morajo posojilojemalci, podjetja in s.p.-ji odlog obveznosti za 12 mesecev urediti v dogovoru z banko. Za odlog morajo izpolnjevati predpisane pogoje. Do odloga bodo v vsakem primeru upravičeni tisti posojilojemalci, ki so nehali poslovati, da zaščitijo prebivalstvo.

Vlada je z namenom blaženja posledic epidemije koronavirusa sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Predpis bo kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogočil odlog vračila za 12 mesecev. Vlada bo državnemu zboru predlagala sprejem po nujnem postopku.

Cilj predloga je prispevati k reševanju težav, v katerih so se znašla podjetja oziroma posamezniki, ki poslujejo v prizadetih panogah in zaradi težav z likvidnostjo ne morejo oziroma ne bodo mogla pravočasno odplačati obveznosti do bank, poudarjajo na vladi. Namen zakona je, da bodo podjetja lahko nemoteno poslovala, zaposleni pa bodo lahko prejemali plače in odplačevali svoje obveznosti.

Kaj prinaša ukrep?

Predlog predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši.

Kdo bo upravičen do odloga?

Banke bodo lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.

Kreditojemalec, ki ni velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah in ki opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve in prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, bo do odloga upravičen avtomatsko.

Pogoji za odobritev odloga:

 • Družba mora biti solventna,
 • plačevati mora davke,
 • dokazati mora, da ima škodo zaradi epidemije.

Kdo bo v vsakem primeru upravičen do odloga?

Banke morajo obvezno dati odlog vsem tistim, ki so nehali poslovati, da zaščitijo prebivalstvo.

Odlog brez stroškov za podjetja?

Posojilojemalcu zaradi odloga plačila ne smejo nastati dodatni stroški, določa zakon.

Kdaj bo mogoče podati vlogo za odlog?

Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije.

Vlada bo imela možnost, da še pred iztekom tega roka državnemu zboru predlaga prenehanje veljavnosti, če se razmere izboljšajo!

Kako v podjetju zaposlenim omogočiti varno delo na daljavo?  

Podjetja naj zaposlene seznanijo z nasveti za varno delo od doma, sama pa poskrbijo za zaščito storitev, ki jih zaposleni uporabljajo v delovnem procesu.

 • Zaščitite dostop do omrežja podjetja
 • Posodobite izpostavljene sisteme
 • Vzpostavite režim varnostnih kopij
 • Namestite orodja za skupinsko delo in z njimi seznanite zaposlene

Delo na daljavo pomeni, da boste morali najti alternative medsebojnemu stiku v obliki videokonferenc, klepetalnic in drugih sistemov sporočanja. Pri tem je seveda razlika, ali uporabljate sisteme, ki tečejo na opremi in infrastrukturi same organizacije, ali uporabljate rešitve v oblaku oz. pri tujih ponudnikih. Preverite, kako je s hrambo podatkov, klepetov in posnetkov. Jih ponudnik hrani pri sebi, si zadrži pravico do uporabe vaših podatkov, imate kontakt v primeru, da pride do zlorabe platforme?

Daljši roki za davčne obračune dohodkov in oddajo letnih poročil imate čas do konca maja letos

Interventni zakon, ki ga je sprejela vlada, podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil: z 31. marca na 31. maj 2020. Enako velja za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine se podaljšuje do 30. junija

Vlada je na 5. dopisni seji sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, s katerim podaljšuje roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil in tako davčnim zavezancem zagotavlja lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Zakon bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku.

DOHODKI PRAVNIH OSEB, DOHODNINA

Davčni obračun od dohodkov pravnih oseb in letna poročila:

 • Rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 se preloži z 31. marca na 31. maj 2020.
 • Rok za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za leto 2019 se preloži z 31. marca na 31. maj 2020.
 • Rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 se preloži z 31. marca na 31. maj 2020.

Dohodnina za 2019: roka po novem konec junija in konec avgusta 2020

 • Skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019 je po novem 30. junij 2020.
 • Za davčne zavezance rezidente, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, se rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine podaljša do 31. avgusta 2020.

Povezava do obvestila na spletni strani vlade

UKREPI DRŽAVE IN PRISTOJNIH INSTITUCIJ

Interventni zakon: kako do nadomestila plače za delavce, ki zaradi koronavirusa ostajajo doma?

Vlada je pripravila interventni zakon za ohranitev delovnih mest. Država bo pomagala v dveh primerih: 

a) ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela, hkrati najmanj 30% zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje na delo,

b) in kadar delavec zaradi karantene, odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bo mogel opravljati dela. 

Vlada je pripravila besedilo Predloga Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, državnemu zboru predlaga sprejem po nujnem postopku. Povzemamo ključne poudarke zakona:

 • Namen predloga zakona je prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah, in bo dosežen z ukrepom delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter izpolnjujejo pogoje iz tega zakona, so zapisali na vladi.
 • Poleg tega predlog zakona delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za primere, ko delavci zaradi odrejene karantene na podlagi odločbe ministra za zdravje ne morejo opravljati dela, delodajalec pa jim iz objektivnih razlogov ne more omogočiti dela na domu.

Posledice koronavirusa se močno kažejo v gospodarski aktivnosti v Sloveniji, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih. V teh panogah se bo zmanjšala potreba po delavcih, zato je treba sprejeti nadaljnje ukrepe, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih, pojasnjujejo na vladi.

Na vladi pravijo, da so cilji predloga zakona naslednji:

 • ohranitev vsaj 50 odstotkov zaposlitev v podjetjih, ki se spoprijemajo z zmanjšanim obsegom poslovanja in
 • blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnost. 

Kdaj bo pomagala država? 

Država bo na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v dveh primerih:

1.PRIMER: Ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje na delo. V tem času bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo v višini 60 odstotkov nosijo delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa država.

2. PRIMER: Ko delavec zaradi karantene, odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bo mogel opravljati dela. Tudi v tem primeru bo upravičen do nadomestila v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Breme nadomestila za čas odrejene karantene v celoti nosi Republika Slovenija.

Kdaj nadomestilo plače krije delodajalec in kdaj država? 

Prikaz vseh situacij po veljavni in predlagani zakonodaji, vključno s tem, kdo krije nadomestilo plače za odsotnega delavca: 

Kako izplačevati nadomestila plače v primeru odsotnosti z dela zaradi karantene/izolacije

Po pojasnilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdrave ter se lahko prosto gibljejo (niso v karanteni), nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov. Če gre za odsotnost iz razlogov na strani delodajalca (navodilo delodajalca zdravi osebi), je delavec upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače.

V primeru karantene, ki jo z odločbo odredi zdravi osebi minister za zdravje na predlog NIJZ, je delavec upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače v breme delodajalca po predpisih s področja delovnih razmerij.

V primeru izolacije, ki jo zboleli osebi odredi lečeči zdravnik, imajo zavarovanci pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela od 1. dne dalje v breme ZZZS v višini 90% od osnove.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani Vlade RS.

FINANČNI UKREPI

Viri financiranja, ki lahko pomagajo preprečiti likvidnostni krč

Seznam finančnih možnosti, ki so podjetjem na voljo v tem trenutku in lahko pomagajo preprečiti likvidnostni krč, povezan s širjenjem koronavirusa. 

– Slovenski podjetniški sklad

SPS bo drugi polovici marca objavil razpis P1 2020, ki je namenjen tako za investicije kot za obratna sredstva. Za investicije je mogoče pridobiti do 1,25 milijona €, za obratna sredstva pa do 100.000 € za mala podjetja (do 49 zaposlenih) ter do 200.000 € za srednje velika podjetja (od 50 do 249 zaposlenih).

 • *Navedeni so predvideni pogoji instrumentov in se lahko v razpisu tudi spremenijo.Obrestna mera se bo tudi letos razlikovala glede na podjetje: podjetja, mlajša od 5 let, bodo imela obrestno mero 6 mesečni EURIBOR + 0,50 %, podjetja starejša od 5 let, bodo imela obrestno meto 6 mesečni EURIBOR + 0,75 %, za tehnološko-inovativna podjetja (ne glede na starost) bo obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 0,50 %; če podjetje spada v dejavnost G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, je obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + 1,00 %.
 • Odplačilna  doba za kredita obratnih sredstev je do 5 let, za investicije pa do 10 let. Višina garancije: 60 % ali 80 % od neodplačane glavnice kredita.
 • Zavarovanje: Dogovorjeno sprejemljivo razmerje zavarovanja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja, je 1 : do največ 0,8. Pri tem razmerju se ne upošteva zavarovanje z garancijo Sklada.

Odpiranje pri javnem razpisu za Posebne spodbude za digitalno transformacijo MSP bo prestavil predvidoma na letošnjo jesen.

SPS namenja 115 milijonov € za blažitev posledic koronavirusa:
Seznam finančnih ukrepov, ki jih je Slovenski podjetniški sklad v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in drugimi institucijami pripravil za blažitev posledic koronavirusa. Ukrepi predvidevajo 115 milijonov € sredstev.

Likvidnostni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge:

Likvidnostni kredit (P7C)
Višina razpisa:25 milijonov €
Datum objave:       27. 03. 2020
Finančni instrument:likvidnostni kredit
Višina kredita:od 40.000 do 125.000 €
Namen:odprava likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja
Upravičenci:Mikro, mala in srednja podjetja (tudi zadruge in s.p.)(morebitni dodatni pogoji bodo objavljeni v razpisu)
Okirno število prejmnikov:200-400
Sektorji:Prioritetno:
– hotelirstvo,
– gostinstvo,
– turistične storitve,
– dobavne verige za avtomobilsko industrijo,
– storitve transporta
– ostala predelovalna dejavnost
Zavarovanje:osebne menice lastnika ali direktorja
Moratorij:4 mesece
Doba vračila:7 mesecev
Obrestna mera:1,75 % letno
Garancije za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero (P1 2020)
Višina razpisa:80 milijonov €
Datum objave:       20 .03. 2020
Finančni instrument:garancija za zavarovanje bančnega kredita z znižano obrestno mero
Višina kredita:do 1 milijon € oziroma do 100.000 € za premagovanje posledic širjenja koronavirusa
Namen:zavarovanje bančnih kreditov za investicije (do 1 milijon €) oz. s prilagoditvijo  financiranja tudi obratnih sredstev zaradi koronavirusa (do 100.000 € kredita)
Upravičenci:MSP z do 250 zaposlenimi
Okirno število prejmnikov:400
Sektorji:predelovalna dejavnost oziroma za premagovanje posledic širjenja korona virusa: vse panoge
Zavarovanje:v skladu s kreditno pogodbo
Moratorij:2 leti
Doba vračila:10 let
Obrestna mera:ugodnejša od tržne
Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih (z visoko brezposelnostjo in obmejna območja) (P7R 2020) 
Višina razpisa:12,997 milijonov € (od tega 4,54 milijonov € za območja z visoko brezposelnostjo in 8,457 milijonov € za obmejna območja)
Datum objave:27. 12. 2019
Finančni instrument:mikrokredit
Višina kredita:od 5.000 do 25.000 € (podjetje lahko  prejme 2x 25.000 € v enem letu)
Namen:– materialne investicije (nakup gradnja,   obnova ali nakup poslovnih prostorov)
– nematerialne investicije (nakup patentiranih   pravic, licenc)
– obratna sredstva (plače, stroški materiala,   trgovskega blaga,..)
Upravičenci:mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki imajo na dan oddaje vloge sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
Okirno število prejmnikov:520
Sektorji:vsi sektorji, razen izjem v skladu z razpisom
Zavarovanje:5 menic podjetja in 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1
Moratorij:do 6 mesecev na odplačilo glavnice
Doba vračila:1 do 5 let
Obrestna mera:1,1 % letno
Drugo:brez stroškov odobritve in vodenja kredita

*Navedeni so predvideni pogoji instrumentov in se lahko v razpisu tudi spremenijo.

– SID

SID banka ima trenutno na voljo različne programe financiranja za mikro, mala, srednja in velika podjetja, kjer lahko pridobite financiranje pod ugodnejšimi pogoji.

 • Program MSP 8 omogoča, da se v okviru kredita zagotovijo sredstva:

S sredstvi boste lahko financirali: nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva, stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga, celotne stroške dela, stroške v zvezi z opravljanjem dela podjetnika kot so prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov službenih potovanj, prehrane med delom, prevoza na delo in dela na terenu. Cilj je, da se podjetju omogočijo investicije, razbremenijo denarni tok ter da ob zaključku kredita podjetje doseže 40 % stopnjo kapitala v vsej aktivi/pasivi.

 • Program MSP 7 (Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja) je namenjen podjetjem, ki so podkapitalizirana, vendar imajo razvit zdrav poslovni model z jasno idejo in vizijo poslovanja.

Ukrep omogoča, da se v okviru kredita zagotovijo sredstva, s katerimi boste lahko financirali: krepitev poslovanja, krepitev kapitala, plačila za nakup materiala in storitev, plačila za nakup trgovskega blaga in drobnega inventarja, celotne stroške dela. Na ta način se podjetju omogoči poslovanje, razbremeni se denarni tok ter krepi se kapitalska ustreznost.

Pogoji pridobitve financiranja MSP 8 in 7 za podjetja: Poslovanje najmanj 2 poslovni leti ob oddaji vloge, najmanj 2 zaposlena v zadnjem poslovnem letu, ne teče postopek insolventnosti, imate poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev, višina kredita: od 100.000 € do 8.000.000 €, predvidena obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 % p.a, lastna udeležba najmanj 15 %, ročnost kredita: 6 – 12 let, moratorij do ½ ročnosti kredita, vse vrste zavarovanj.

 • NOV program MSP 9 bo odprt konec meseca marca, omogočal bo financiranje obratnega kapitala zlasti za premoščanje likvidnostnih težav podjetij zaradi izpada prihodkov oziroma prekinitve dobaviteljskih verig:


Kvota bo znašala 50 milijonov € in jo bo mogoče koristiti med 6 ter 12 mesecev. Znesek kredita bo predviden od 100.000 do 5 milijonov € z ugodno obrestno meri, ki bo pomenila pomoč de minimis, doba kreditiranja pa bo med 2 in 12 let ter možnost ustrezno potrebnih moratorijev na odplačilo glavnice.

 • TURIZEM 1: trenutni razpis je namenjen izključno investicijam v turizmu.

Konec marca bo SID banka v okviru istega programa začasno omogočila tudi financiranje obratneg akapitala podjetji. Pri tem trenutno proučujejo tudi možnost razširitve izvajanja programa na gostinjsko dejavnost.

Več informacij: https://www.sid.si/novice/ublazitev-financnih-posledic-sirjenja-virusa-sars-cov2-v-gospodarstvu

– Slovenska turistična organizacija (STO)

Promocija turizma (subvencije do 50.000 €):

Turizem je panoga, ki jo je korona virus najprej in najbolj občutno prizadel. Slovenska turistična organizacija (STO) se je na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu nemudoma odzvala s spremembo aktualnih javnih razpisov in s prilagoditvijo aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma.