JAVNI POZIV ZA IZVEDBO MENTORIRANJA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani POZIV ZUNANJIM MENTORJEM ZA IZVEDBO MENTORIRANJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22.


Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo: 80590000-6 Storitve mentorstva.


Predmet javnega naročila
Predmet poziva je izbor mentorjev (do 20), ki bodo izvedli mentoriranje za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja ali so vključeni v program Trampolin 2020. Mentorji bodo del mentorske mreže SAŠA inkubatorja in bodo na voljo za mentoriranje na poziv naročnika.


Ekipe ali zagonska podjetja SAŠA inkubatorja bodo potrebovale dodatno mentorsko podporo zunanjega mentorja za obdobje april 2020 do december 2020 pri razvoju svoje podjetniške ideje. Ponudnik bo izvedel mentoriranje v obsegu med 20 do 70 ur na posamezno podjetje ali ekipo. Mentoriranje mora trajati najmanj 3 mesece.


Ponudnik mora zagotoviti mentoriranje vsaj iz enega od spodaj naštetih področij:
• Validacija ideje, preverjanje trga
• Poslovni model in pivotiranje
• Marketing, digitalni marketing
• Prodaja, kanali do kupca
• Poslovni procesi, start podjetja
• Pridobivanje investicij, nepovratnih sredstev, tveganega kapitala…


Mentoriranje se izvaja v času epidemije COVID 19 online, potem pa osebno, v prostorih SAŠA inkubatorja oziroma po dogovoru.


Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje ali ekipo voditi dnevnik mentoriranj, pripraviti mesečna obdobna in zaključno poročilo ter skleniti poseben sporazum s podjetje ali ekipo o mentoriranju.


Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.


Pogoji za sodelovanje
Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim pozivom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet poziva in je vpisan v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji SPIRIT ter mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za mentorje. Te pogoje preverja SPIRIT.


Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro mentoriranja.


Ponudnik poda ponudbo za eno uro mentoriranja.
Ponudbi mora priložiti kratek opis kompetenc in izkušenj ter dovoliti objavo fotografije, ki bo objavljena na spletni strani www.sasainkubator.si. V primeru, da ponudnik še ni vpisan v bazo mentorjev in
ekspertov lahko to stori naknadno (največ v roku 15 dni po oddaji ponudbe), s
tem, da se svetovanje ne izvaja. Naročilo se z izbranim ponudnikom sklene po
vpisu v bazo. 

 


Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi kriterija »najnižja ponudbena cena«.


Rok za oddajo vlog


Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno petka, 17.4.2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si na naslov: SAŠA inkubator d.o.o., Šaleška 2a, 3320 Velenje.


Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasasainkubator.si.

PRENESI OBRAZEC PONUDBA