Predlog PKP2

Vlada sprejela #PKP2: Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

21.4.2020 je vlada sprejela #PKP2 in ga bo predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS po nujnem postopku.

Cilji predloga zakona so olajšati položaj gospodarskih družb pri najemanju nujno potrebnih likvidnostnih bančnih posojil in na ta način prispevati k ohranjanju gospodarske stabilnosti v državi, preprečiti hujšo gospodarsko škodo, ohraniti delovna mesta v gospodarskih družbah, zagotavljanje zadostne srednjeročne likvidnosti v bančnem sistemu.

Za oživitev proizvodnje pa bodo potrebni dodatni finančni instrumenti, zlasti v obliki dodatnih poroštev Republike Slovenije za najem bančnih kreditov. Višina posameznega poroštva za kredite, ročnost katerih ne bo smela presegati 5 let, odobrene po 12.3.2020 in najkasneje do 31.12.2020, bo znašala 70 % glavnice kredita, danega veliki družbi ter 80 % glavnice kredita, danega mikro, majhnemu ali srednje velikemu podjetju. Skupni znesek izdanih poroštev Republike Slovenije po tem zakonu ne sme presegati dveh milijard evrov.

Na seji Vlade je bil sprejet tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki dodatno opredeljuje nekatere nejasnosti, ki so se v zvezi z pojavile v praksi.

  • Pogoji likvidnostnega posojila: Višina posojila je omejena na 10 % prihodkov leta 2019.
  • Posojilo je odobreno med 12. 3. in 31. 12. 2020.
  • Namen posojila je financiranje obratnih sredstev.
  • Ročnost posojila je do 5 let.
  • Podjetje pred 31. 12. 2019 ne izkazuje težav.
  • Na dan vložitve vloge nima davčnih dolgov zapadlih na dan 31. 12. 2019.
  • Podjetje ne sme izplačevati dobička, deliti nagrad poslovodstvu, odkupovati lastnih deležev ter plačevati finančne obveznosti povezanim osebam.

Predlog je predstavljen, kako se bodo pa stvari odvile, pa bomo dokončno vedeli, ko bo zakon sprejet.