SIO SAŠA 2020-22

Trajanje: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

SAŠA inkubator v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Spirit izvaja program podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih 2020 do 2022 »SIO 2020-2022«.

Namen operacije je izvajanje brezplačnih storitev v okviru subjektov inovativnega okolja »SIO«, ki z izvedbo aktivnosti, oblikujejo uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij. Aktivnosti se izvajajo za naslednje ciljne skupine: inovativni potencialni podjetniki ter nova in obstoječa inovativna podjetja »startupi«.

Aktivnosti SAŠA inkubatorja v okviru operacije SIO SAŠA 2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2020-2022, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Cilj izvajanja aktivnosti je spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem startup podjetij, spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Predmet izvajanja aktivnosti
Podpora se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, svetovanjem. Različni vsebinski sklopi se izvajajo v različnih fazah razvoja ideje/podjetja, in so razdeljeni v naslednje faze:

Faza 1 je podpora procesu poslovne ideje.
V tej fazi ciljnim skupinam pomagamo preveriti poslovno idejo ter narediti načrt njegove uresničitve.
Faza 2 je faza podpore rasti in razvoja startup podjetjem.
V tej fazi se usmerjamo v podporo podjetjem pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti podjetja.

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij: www.eu-skladi.si 

https://www.tovarnapodjemov.org/Dokumenti/LOGO_3%20TP.jpg