EN ZA MENTORIRANJE NA PODROČJU TURIZMA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA MENTORIRANJE NA PODROČJU TURIZMA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22.

Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju. Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo: 80590000-6 Storitve mentorstva.

Predmet naročila
Predmet naročila je izbor mentorja, ki bo izvedel mentoriranje za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja ali so vključeni v program Trampolin 2020. Mentor bo del mentorske mreže SAŠA inkubatorja in bodo na voljo za mentoriranje na poziv naročnika.

Zagonsko podjetje SAŠA inkubatorja potrebuje dodatno mentorsko podporo zunanjega mentorja za obdobje maj 2020 do december 2020 pri razvoju svoje podjetniške ideje s področja turizma. Ponudnik bo izvedel mentoriranje v obsegu med 20 do 70 ur na posamezno podjetje ali ekipo. Mentoriranje mora trajani najmanj 3 mesece.

Mentoriranje se izvaja v času epidemije COVID 19 online, potem pa osebno, v prostorih SAŠA inkubatorja oziroma po dogovoru.

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje ali ekipo voditi dnevnik mentoriranj, pripraviti mesečna obdobna in zaključno poročilo ter skleniti poseben sporazum s podjetje ali ekipo o mentoriranju.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje
Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim pozivom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet poziva in je vpisan v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji SPIRIT ter mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za mentorje. Te pogoje preverja SPIRIT.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro mentoriranja.

Ponudnik poda ponudbo za eno uro mentoriranja.
Ponudbi mora priložiti kratek opis kompetenc in izkušenj ter dovoliti objavo fotografije, ki bo objavljena na spletni strani www.sasainkubator.si.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi izpolnjevanje pogojev glede vpisa v bazo ter glede na ponudbeno ceno.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno petka, 15.5.2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti na naslov: SAŠA inkubator d.o.o., Šaleška 2a, 3320 Velenje.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBA

Karla Sitar, direktorica