EN za promocijo šole za investitorje

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI ZA (POTENCIALNE) POSLOVNE ANGELE V MEDIJIH V OKVIRU PROGRAMA

»Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele)«

Predmet naročila

SAŠA INKUBATOR skupaj v konzorciju s Klubom Poslovnih angelov Slovenije, Zadrugo KIKštarter center in Katapultom izvaja program ”Organizacija treninga za zasebne investitorje (poslovne angele)” za naročnika Slovenski podjetniški sklad.  Z izvajanjem programa želi Sklad povečati akumulacijo zasebnega kapitala pri investiranju v podjetja v zgodnjih fazah rasti, spodbuditi javno-zasebno investiranje preko mehanizma soinvestiranja, pritegniti nove kakovostne prijave podjetij na finančne spodbude Sklada (kot posledica sodelovanja z uglednimi zasebnimi investitorji), prav tako pa obstoječim podjetjem v portfelju sklada zagotoviti boljši dostop do novih rund financiranja.

Predmet evidenčnega naročila je izvedba širše promocije aktivnosti za (potencialne) poslovne angele in investiranja tveganega kapitala nasploh, tako v digitalnih, kot klasičnih medijih. V okviru evidenčnega naročila je potrebno pripraviti:

  1. objavo petih (5) PR sporočil, ki zajemajo predstavitev vseh aktivnosti za (potencialne) poslovne angele v Sloveniji,
  2. pet (5) intervjujev z uspešnimi poslovnimi angeli, ki sodelujejo tudi s SPS,
  3. vsaj deset (10) različnih objav v digitalnih medijih (zgodbe o uspehu podprtih podjetij s strani poslovnih angelov, povzetek nasvetov iz srečanj na treningih za poslovne angele ipd.),
  4. komunikacijski načrt, sodelovanje pri objavah v družbenih omrežjih ter druge naloge vezane na promocijo.

Vsebino vseh pripravljenih gradiv mora izvajalec uskladiti z naročnikom.

Pri promocijskih gradivih se upoštevajo navodila in zahteve Slovenskega podjetniškega sklada.

Pogoji za sodelovanje

Na EN se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim EN. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 21. 8. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Karla Sitar, direktorica