EN ZA PRIPRAVO KONCEPTA DELOVANJA SKLADA TVEGANEGA KAPITALA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani 

EVIDENČNO NAROČILO ZA PRIPRAVO KONCEPTA DELOVANJA SKLADA TVEGANEGA KAPITALA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je priprava koncepta ustanovitve in delovanja regijskega sklada tveganega kapitala (v nadaljevanju sklad). Predvidena začetna velikost sklada je 1,5 milijona evrov. Sklad bi naj pokrival 3 oblike financiranja oz. vlaganj, in sicer vlaganja v:

  • Zagonska podjetja (v obliki nepovratnih sredstev)
  • ”Scale up” podjejta (lastniško financiranje)
  • MSP (lastniško financiranje).

Pri pripravi koncepta je potrebno razdelati pravni in finančni vidik sledečih kategorij:

  • organizacijska oblika sklada (predstavijo se prednosti in slabosti posameznih oblik),
  • upravljanje sklada,
  • na kakšen način lahko lokalna skupnost vlaga sredstva v sklad,
  • na kakšen način vključiti inkubator v sistem upravljanja sklada v smislu, da inkubator v okviru svojih programov naredi selekcijo zagonskih podjetij, ki bi bila upravičena do nepovratnih sredstev.

Pri pripravi koncepta je potrebno tudi upoštevati, da bo sklad pridobil sredstva od države in od zasebnih vlagateljev.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 12. 11. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

PRENOS PONUDBE

Karla Sitar, l.r.

direktorica