EN ZA IZVEDBO DELAVNICE NA TEMO RAČUNOVODSTVA ZA START UP PODJETJA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO DELAVNICE NA TEMO RAČUNOVODSTVA ZA START UP PODJETJA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba delavnice v okviru projekta SIO SAŠA 2020-22. Tema delavnice je računovodstvo za start up podjetja. Delavnica naj zajema predstavitev pomembnih področij za mlada podjetja, ki jih neposredno zadevajo, še posebej ob koncu oziroma prelomu leta. Del delavnice naj bo namenjen tudi vprašanjem prisotnih. Delavnica bo organizirana preko spletne video konference.

Aktivnosti SAŠA inkubator d.o.o. v okviru operacije SIO 2020-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 8.12. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

Karla Sitar, l.r.

direktorica