EN ZA GRAFIČNO OBLIKOVANJE 2021

Predmet naročila je opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja v letu 2021.


Opis dela

• izvajanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja na podlagi posamičnega naročila, upoštevajoč celostno grafično podobo SAŠA inkubatorja (v nadaljevanju CGP);
• priprava in izvedba celotnega procesa produkcije in realizacije posameznega izdelka ali sklopa izdelkov (oblikovna zasnova, izdelava oblikovalskih rešitev, obdelava grafičnih elementov, priprava za tisk (računalniški prelom in izdelava PDF datotek za tisk);
• nadzor uporabe CGP med pripravo in izdelavo idejne rešitve;
• koordinacija in nadzor produkcijskega procesa in kakovosti končnega izdelka;
• skrb za časovno pravilen potek in zaključek izdelave posameznega izdelka;
• svetovanje in predlaganje idej in konceptov.


Obveznosti ponudnika:

• pri izvedbi del upoštevati pričakovanja, zahteve in navodila naročnika;
• zagotoviti dosegljivost po telefonu tudi izven poslovnega časa SAŠA inkubatorja v času izvajanja pogodbenih obveznosti;
• razčleniti in specificirati vrednost posameznih del v zvezi z izvedbo oblikovalskih rešitev posameznega izdelka;
• voditi evidenco vseh opravljenih del po posameznih v ponudbi ovrednotenih izdelkov;
• po vsaki opravljeni fazi oblikovanja naročniku hkrati z izdajo računa predati izvorne datoteke oblikovanega izdelka v obliki, ki omogoča aplikacijo.


Obveznosti naročnika:

• v naročilnicah ali posebnih pogodbah za posamična naročila bo naročnik podrobneje opredelil storitev (npr.: obseg, rok za izvedbo, skrbnika pogodbe …), navedel in določil svoje zahteve ter določil najvišjo vrednost del;
• naročnik se obvezuje, da bo izbranega izvajalca seznanil z usmeritvami in zahtevami SAŠA inkubatorja ob naročilu posameznega izdelka ali sklopa izdelkov ter določil predvideni rok za izvedbo;
• naročnik bo izbranemu izvajalcu zagotovil vse potrebno gradivo za upoštevanje CGP SAŠA inkubatorja pri oblikovanju izdelkov;
• naročnik bo izbranemu izvajalcu pravočasno posredoval vsebine za oblikovanje posameznih izdelkov ali sklopov.


Rok za oddajo ponudbe:

Kot pravočasne bomo upoštevali vse ponudbe, ki bodo na sedež naročnika prišle do 18. 2. 2021 do 12. ure. Nepravočasnih ponudb ne bomo upoštevali.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe:

Merilo za izbiro ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve brez DDV, podana v ceniku storitev (priloga 2). Skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve brez DDV predstavlja seštevek vseh postavk iz Cenika storitev.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve.


Plačilni rok:

Plačilni rok je po izvedenih delih in 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa.


Navodila ponudnikom

Ponudbo sestavi ponudnik tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del tega povabila. Ponudba mora biti podana na obrazcih Ponudba (Priloga-1), Cenik storitev (Priloga-2) in Obrazec »Izjava o usposobljenosti za izvedbo javnega naročila in sprejemanju pogojev« – (Priloga-3): ponudnik ga podpiše in žigosa.

Ponudbeni obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in opremljeni z žigom. Obrazce mora podpisati zakoniti zastopnik oziroma za podpis pooblaščena oseba.

Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila. V ponudbenih cenah, navedenih v ceniku storitev, morajo biti prikazane cene za posamezne postavke. Če ponudnik nudi kakršenkoli popust, mora ta že biti vštet v končno ponudbeno ceno. Cene morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbenega sodelovanja.


Dodatna pojasnila ponudnikom

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko elektronskega naslova ana.anzej@sasainkubator.si.

Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika. Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, če ga bo na navedeni elektronski naslov prejel najkasneje do vključno 15. 2. 2021 do 12.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Priloga-1

Priloga-2

Priloga-3