JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE V MENTORSKEM PROGRAMU SAŠA INKUBATORJA V SKLOPU PROJEKTA SIO SAŠA 2020-22

Datum: 1. 2. 2022

Gre za naročilo SOCILANIH IN DRUGIH POSEBNIH STORITEV, skladno s 97. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) . Gre za naročila, ki so zajeta pod CPV kodo:  80590000-6 Storitve mentorstva. 

Predmet javnega naročila 

Predmet poziva je izbor mentorjev, ki bodo izvedli mentoriranje  za ciljno skupino potencialnih podjetnikov ali obstoječa podjetja, ki so člani SAŠA inkubatorja ali so vključeni v program Trampolin 2022 ali Startup generator 2022 (upravičenci). Mentorji bodo del mentorske mreže SAŠA inkubatorja in bodo na voljo za mentoriranje na poziv naročnika.  

Namen javnega poziva je nuditi pomoč pri preveritvi poslovne ideje ter narediti načrt njegove uspešnosti inovativnim potencialnim podjetnikom ter podporo podjetjem s hitrim potencialom rasti pri odpravljanju ovir pri razvoju in rasti.

Obveznosti izvajalca:

Izvajalec upravičencu na podlagi individualnih srečanj nudi pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc in spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih mentoriranec potrebuje. Mentoriranje se izvaja online ali po dogovoru v prostorih SAŠA inkubatorja. Izvajalec bo izvedel mentoriranje v obsegu med 20 do 70 ur na posamezno podjetje ali ekipo. Mentoriranje mora trajati najmanj 3 mesece in ne dlje kot do 31.12.2022 na eno podjetje ali ekipo. 

Ponudnik mora zagotoviti mentoriranje vsaj iz enega od spodaj naštetih področij:

– Validacija ideje, preverjanje trga 

– Poslovni model in pivotiranje 

– Digitalni marketing

– Vsebinski marketing 

– FB in IG oglaševanje 

– Linkedin  oglaševanje 

– Branding in dizajn 

– Optimizacija spletnih strani 

– Prodaja, kanali do kupca 

– Poslovni procesi, start podjetja 

– Optimizacija procesov  

– Pridobivanje nepovratnih sredstev

– Priprava na vstop vlagatelja

– Zaščita intelektualne lastnine 

– Grajenje poslovne mreže

– Vstop na tuje trge 

– IT in digitalizacija 

– Storytelling

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje ali ekipo voditi dnevnik mentoriranj, pripraviti mesečna obdobna in zaključno poročilo ter skleniti poseben sporazum s podjetjem ali ekipo o mentoriranju.

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim pozivom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet poziva in je vpisan v Evidenco mentorjev in strokovnjakov za startup in scaleup podjetja pri agenciji SPIRIT ter mora izpolnjevati pogoje, ki veljajo za mentorje. Te pogoje preverja SPIRIT.

Merilo za izbor: 

Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi izpolnjevanja pogojev in po merilu »najnižja ponudbena cena«. 

V primeru prejetja več ponudb z enako ceno za posamezno področje, bo naročnik sklenil pogodbo z vsemi ponudniki. 

Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbo o vključitvi v mentorski program, mentor pa bo mentoriranje opravljal šele, ko bo z upravičencem sklenil sporazum o mentoriranju.

Podatki o naročniku:

SAŠA INKUBATOR d.o.o., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje

Rok za prijavo:

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno petka, 11. 2. 2022 po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si ali navadni pošti na naslov: SAŠA inkubator d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje.

Prijava:

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Ponudnik poda ponudbeno ceno za eno uro mentoriranja.

Ponudbi mora priložiti kratek opis kompetenc in izkušenj ter dovoliti objavo fotografije, ki bo objavljena na spletni strani www.sasainkubator.si.

Ponudbo je potrebno oddati na naslov SAŠA INKUBATOR d.o.o., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje ali na elektronski naslov: info@sasainkubator.si.

Poleg ponudbe je potrebno priložiti portretno poslovno fotografijo.

Dodatne informacije:

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 104 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si   

PRENESI OBRAZEC PONUDBE