EN za izvedbo promocije programov SIO

Datum: 25. 4. 2022

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo promocije programov SIO.

Predmet javnega naročila

SAŠA inkubator d.o.o. je izvajalec projekta SIO SAŠA 2020-2022 (Izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v letih 2020 in 2022) na območju SAŠA regije. Namen tega projekta je oblikovanje  in izvajanje programske podpore za zagon, rast in razvoj podjetij. SAŠA inkubator v okviru tega projekta izvaja naslednje aktivnosti: Promocijsko – motivacijski dogodki, informiranje in svetovanje, tematski dogodki, mentoriranje, svetovanje ekspertov, upravljanje in širitev portfelja ciljne skupine,  dvig kompetenc SIO in povezovanje.

Predmet naročila je izvedba promocije programov, ki jih v okviru SIO projekta izvaja SAŠA inkubator. To vključuje promocijo programov na lokalnem spletnem portalu, ki vključuje vsaj 2 promocijska članka programov SIO.

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do četrtka, 5. 5. 2022, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.