EN za izvedbo predavanja na SCALE SMEs zaključnem dogodku – Be Creartive

EN za izvedbo predavanja na SCALE SMEs zaključnem dogodku – Be Creartive

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo predavanja na zaključnem dogodku SCALE SMEs projekta na temo spodbujanja kreativnih industrij

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba predavanja za ciljno skupino potencialni in obstoječi podjetniki v kulturnih-kreativnih industrijah.

Ponudnik bo izvedel predavanj v obsegu 2 uri in bil še na voljo za potencialna vprašanja po samem dogodku.

Dogodek bo izveden 22.9.2022 v prostorih SAŠA inkubatorja

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki, ki lahko dokažejo izvedbo vsaj 3 podobnih predavanj v obdobju zadnjih 3 let.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do torka, 12. 09. 2022, po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.