EN grafično oblikovanje 2023

Datum: 16. 1. 2023

Predmet naročila je opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja v letu 2023. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis dela

 • izvajanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih in drugih izdelkov SAŠA inkubatorja na podlagi posamičnega naročila, upoštevajoč celostno grafično podobo SAŠA inkubatorja (v nadaljevanju CGP);
  • priprava in izvedba celotnega procesa produkcije in realizacije posameznega izdelka ali sklopa izdelkov (oblikovna zasnova, izdelava oblikovalskih rešitev, obdelava grafičnih elementov, priprava za tisk (računalniški prelom in izdelava PDF datotek za tisk);
  • nadzor uporabe CGP med pripravo in izdelavo idejne rešitve;
  • koordinacija in nadzor produkcijskega procesa in kakovosti končnega izdelka;
  • skrb za časovno pravilen potek in zaključek izdelave posameznega izdelka;
  • svetovanje in predlaganje idej in konceptov.

Obveznosti ponudnika:

 • pri izvedbi del upoštevati pričakovanja, zahteve in navodila naročnika;
  • zagotoviti dosegljivost po telefonu tudi izven poslovnega časa SAŠA inkubatorja v času izvajanja pogodbenih obveznosti;
  • razčleniti in specificirati vrednost posameznih del v zvezi z izvedbo oblikovalskih rešitev posameznega izdelka;
  • voditi evidenco vseh opravljenih del po posameznih v ponudbi ovrednotenih izdelkov;
  • po vsaki opravljeni fazi oblikovanja naročniku hkrati z izdajo računa predati izvorne datoteke oblikovanega izdelka v obliki, ki omogoča aplikacijo.

Obveznosti naročnika:

 • v posamičnih naročilih bo naročnik podrobneje opredelil storitev (npr.: obseg, rok za izvedbo, skrbnika pogodbe …), navedel in določil svoje zahteve ter določil najvišjo vrednost del;
  • naročnik se obvezuje, da bo izbranega izvajalca seznanil z usmeritvami in zahtevami SAŠA inkubatorja ob naročilu posameznega izdelka ali sklopa izdelkov ter določil predvideni rok za izvedbo;
  • naročnik bo izbranemu izvajalcu zagotovil vse potrebno gradivo za upoštevanje CGP SAŠA inkubatorja pri oblikovanju izdelkov;
  • naročnik bo izbranemu izvajalcu pravočasno posredoval vsebine za oblikovanje posameznih izdelkov ali sklopov.

Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do torka, 31. 1. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe:

Merilo za izbiro ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve brez DDV, podana v ceniku storitev (priloga 2). Skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve brez DDV predstavlja seštevek vseh postavk iz Cenika storitev.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve.

Plačilni rok:

Plačilni rok je po izvedenih delih in 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.

Navodila ponudnikom

Ponudbo sestavi ponudnik tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del tega povabila. Ponudba mora biti podana na obrazcih Ponudba (priloga1), Cenik storitev (priloga2), vse cene morajo biti navedene brez DDV in Obrazec »Izjava o usposobljenosti za izvedbo javnega naročila in sprejemanju pogojev« – (Priloga3): ponudnik ga podpiše in žigosa.

Ponudbeni obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in opremljeni z žigom. Obrazce mora podpisati zakoniti zastopnik oziroma za podpis pooblaščena oseba.

Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila. V ponudbenih cenah, navedenih v ceniku storitev, morajo biti prikazane cene za posamezne postavke. Če ponudnik nudi kakršenkoli popust, mora ta že biti vštet v končno ponudbeno ceno. Cene morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbenega sodelovanja.

👉 PRILOGA 1

👉 PRILOGA 2

👉 PRILOGA 3

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.