EN za izvedbo programa “Startup Generator 2023”

Datum: 1. 3. 2023

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo programa »STARTUP GENERATOR 2023«

Predmet javnega naročila

»STARTUP GENERATOR 2023« je osrednji program SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Program je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in zagonskim podjetjem.

Predmet naročila je izvedba petih (5) strokovnih delavnic, ki bodo potekale v prostorih SAŠA INKUBATORJA d.o.o. Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno praktično delo s posameznimi ekipami. Vsaka delavnica traja najmanj 3 ure. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo samo ene spodaj naštetih delavnic:

18.4.2023 17:00 – 20:00                Let’s get down to business

25.4.2023 17:00 – 20:00                Success depends on small things

9.5.2023 17:00 – 20:00                  MarCAREthing

16.5.2023 17:00 – 20:00              Go digital

22.5.2023 17:00 – 20:00              Be investment ready

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, fotografijo in povzetek vsebine delavnice ter posnel kratek promo video (20 sek), ki ga bomo uporabili za namen novačenja ekip in promocije programa do 14.4.2023. Po izvedeni delavnici bo izbrani ponudnik pripravil poročilo.

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj tri (3) referenc v zadnjih osmih (8) letih, ki so vezana na svetovanje, predavanje ali mentoriranje start:up podjetjem ali potencialnim podjetnikom, za katerega bo oddal ponudbo. Ponudnik mora k ponudbi priložiti kratek življenjepis z referencami.

Za start:up podjetje se šteje podjetje, ki v času svetovanja ni bilo starejše od petih let in ima inovativno idejo s potencialom rasti.

Za potencialne podjetnike se šteje posameznik ali ekipa, ki ima podjetniško idejo.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 10.3. 2023 po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.