EN za pripravo delov vizije razvoja EPC Stara vas

Datum: 15. 2. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za pripravo delov vizije razvoja EPC Stara vas.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je priprava posameznih delov dokumenta Vizija razvoja EPC Stara vas, in sicer:

  • SWOT ANALIZA PONUDBE, RAZVOJA IN UPRAVLJANJA POSLOVNE CONE STARA VAS VELENJE
  • VIZIJA, STRATEŠKI CILJI RAZVOJA IN UPRAVLJANJA POSLOVNE CONE STARA VAS VELENJE (Namen, cilji, vizija razvoja in upravljanja cone, potenciali, delovna mesta)
  • STRATEŠKE RAZVOJNE USMERITVE IN UKREPI (Nosilne podjetniško-obrtniške panoge v občini Velenje, Izboljšanje sodelovanja, simbioze, sinergijskih učinkov med podjetji v  coni, smernice za upravljanje poslovne cone Stara vas, krožno gospodarstvo,  privabljanje investitorjev, itd.)

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, fotografijo in povzetek vsebine delavnice ter posnel kratek promo video (20 sek), ki ga bomo uporabili za namen novačenja ekip in promocije programa do 14.4.2023. Po izvedeni delavnici bo izbrani ponudnik pripravil poročilo.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do srede, 22. 2. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

👉OBRAZEC

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.