EN za pogostitve na dogodkih – JR PODPORNO OKOLJE

Datum: 24. 2. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo pogostitve na dogodkih.

Predmet naročila je izvajanje oskrbe s pogostitvijo v času dogodkov v letu 2023, ki se izvajajo v okviru operacije »JR podporno okolje 2023«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis dela

  • priprava in dostava dogovorjene hrane za dogodke v prostorih Saša inkubatorja ali drugih prostorih, kjer poteka dogodek;
  • odvoz catering opreme.

Obveznosti ponudnika:

  • pri izvedbi del upoštevati pričakovanja, zahteve in navodila naročnika;
  • zagotoviti dosegljivost po telefonu tudi izven poslovnega časa SAŠA inkubatorja v času izvajanja pogodbenih obveznosti;
  • voditi evidenco vseh opravljenih del po posameznih v ponudbi ovrednotenih izdelkov.

Rok za oddajo ponudbe:

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 6. 3. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe:

Merilo za izbiro ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve brez DDV, podana v ceniku storitev (priloga 2). Skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve brez DDV predstavlja seštevek vseh postavk iz Cenika storitev.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupna ponudbena vrednost za osnovne storitve.

Plačilni rok:

Plačilni rok je po izvedenih delih in 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa.

Navodila ponudnikom

Ponudbo sestavi ponudnik tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del tega povabila. Ponudba mora biti podana na obrazcih Ponudba (priloga1),  in Cenik storitev (priloga2): ponudnik ju podpiše in žigosa.

Ponudbeni obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in opremljeni z žigom. Obrazce mora podpisati zakoniti zastopnik oziroma za podpis pooblaščena oseba.

Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila. V ponudbenih cenah, navedenih v ceniku storitev, morajo biti prikazane cene za posamezne postavke. Če ponudnik nudi kakršenkoli popust, mora ta že biti vštet v končno ponudbeno ceno. Cene morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbenega sodelovanja.

👉 PRILOGA 1 in 2

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.