EN za postavitev ozvočenja, svetlobnih efektov in DJ animacije

Datum: 18. 5. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za postavitev ozvočenja, svetlobnih efektov in dj animacije, za potrebe mreženja na zaključnem dogodku Startup Generator-ja.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je postavitev ozvočenja, svetlobnih efektov in dj animacije za potrebe mreženja na zaključnem dogodku programa Startup Generator, ki bo potekal 6.6.2023. Startup generator je pospeševalniški program, namenjen razvoju startupov preko intenzivnega mentorskega programa, ki omogoča tudi dostop do nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja lokalna skupnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 29. 5. 2023 do 12 ure, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.