EN za izvedbo programa “ABC+”

Datum: 16. 8. 2023

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo programa »ABC+«

Predmet javnega naročila

»ABC+« je program SAŠA inkubatorja, ki smo ga poimenovali Spend a day with an expert. 4 srečanja na različnih lokacijah po dolini, kjer bo v prvem delu predavatelj predavanje, vmes priložnost za druženje in kosilo, v drugem pa bo fokus bolj na individualnem delo z ekspertom.

Predmet naročila je izvedba ene izmed štirih (4) strokovnih delavnic. Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno praktično delo s posameznimi ekipami. Vsako srečanje traja 8 ur. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se za izvedbo mora prijavit na največ eno od spodaj naštetih delavnic:

30.8.2023 10:00 – 18:00              Marketing/branding

13.9.2023 10:00 – 18:00              Optimizacija procesov/lean

11.10.2023 10:00 – 18:00            Tuji trgi in pridobivanje investicij

25.10.2023 10:00 – 18:00            Storytelling, uporaba AI orodij

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posamezniki in predpriprava. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, fotografijo in povzetek vsebine delavnice ter posnel kratek promo video (20 sek), ki ga bomo uporabili za namen novačenja ekip in promocije programa do 25.8.2023. Po izvedeni delavnici bo izbrani ponudnik pripravil poročilo.

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj tri (3) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na svetovanje, predavanje ali mentoriranje start up podjetjem ali potencialnim podjetnikom, za katerega bo oddal ponudbo. Ponudnik mora k ponudbi priložiti kratek življenjepis z referencami.

Za start up podjetje se šteje podjetje, ki v času svetovanja ni bilo starejše od petih let in ima inovativno idejo s potencialom rasti.

Za potencialne podjetnike se šteje posameznik ali ekipa, ki ima podjetniško idejo.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 21.8. 2023 po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.