EN za ekspertno svetovanje na področju tržnih raziskav

Datum: 2. 10. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo ekspertnega svetovanja na področju tržnih raziskav.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino inovativnih potencialnih podjetnikov in inovativna zagonska podjetja, za katera se je izkazala potreba po specifičnem ekspertnem svetovanju na področju tržnih raziskav. Podjetja oz. potencialni podjetniki bodo potrebovala podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje do 31. oktobra 2023.

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu do 20 ur/podjetje oz. 10 ur/posameznika.

Svetovanje se izvaja na daljavo ali v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru.

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje voditi dnevnik svetovanj, pripraviti zaključno poročilo ter s podjetjem skleniti pogodbo o ekspertnem svetovanju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom in so vpisani v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji Spirit.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka, 9. 10. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.