EN za organizacijo in izvedbo programa 8. Obletnica PC Standard

Datum: 1. 12. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za organizacijo in izvedbo programa dogodka ob 8. obletnici PC Standard.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa 8. obletnice PC Standard, ki bo potekala 18.12.2023 od 17ih dalje. Gre za popoldanski dogodek, katerega glavni cilj je združiti vse ključne deležnike SAŠA inkubatorja, podjetnike, mentorje, predstavnike podpornega okolja in ostale. Govora bo o preteklem delu, planih za naprej, predvsem pa možnostih za pridobitev novih znanj in ojačitvi odnosov med akterji, ki so aktivno ali posredno vpeti v podjetniške dejavnosti SAŠA regije.

Izvajalec mora:

  • Urediti pasažo v SAŠA inkubatorju, da bo primerna za izvedbo delavnice in za mreženje med udeleženci;
  • Tehnična ureditev prostora, osvetlitev in ozvočenje;
  • poskrbeti za prehrano in brezalkoholno pijačo udeležencev;
  • izvesti program in zagotoviti ustrezne predavatelje glede na teme, ki so zapisane v spodnji agendi ter zagotoviti izvedbo teambuilding aktivnosti.

Predvidena agenda programa 8. obletnica SAŠA inkubator:

17:00    Sprejem gostov

17:10    Uvodni nagovor direktorice Ane Anžej

17:25    Delavnica: Kako graditi in ustvarjati zgodbe?

18:00    Pogostitev

18:30    Mreženjske igre, čas za druženje in povezovanje

20:00    Zaključek

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 8.12. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje 2023-2025 delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).