EN za organizacijo in izvedbo programa Zaključka startup skupnosti

Datum: 4. 12. 2023

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za organizacijo in izvedbo programa dogodka ob Zaključku startup skupnosti SAŠA inkubatorja.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa Zaključka startup skupnosti, ki bo potekala 21.12.2023 od 19ih dalje. Gre za večerni dogodek, katerega glavni cilj je povabiti vse podjetnike, ki so aktivno vpeti v programe SAŠA inkubatorja (inkubiranci, udeleženci Startup generatorja, aktivni alumni člani).

Predstavili bomo glavne uspehe naših startupov v preteklem letu in se uzrli v prihajajoče leto. Sestavni del programa bo tudi motivacijsko predavanje z namenom spodbujanja podjetniške aktivnosti in povezovanja med člani skupnosti.

Izvajalec mora:

  • Izbrati in pripraviti prostor, kjer bo dogodek potekal. Dogodek mora biti zaprtega tipa;
  • Urediti primerno tehnično ureditev prostora, da bo primerna za predavanje, nagovor in podelitve;
  • poskrbeti za prehrano in brezalkoholno pijačo udeležencev;
  • izvesti program in zagotoviti ustrezne predavatelje glede na teme, ki so zapisane v spodnji agendi.

Predvidena agenda programa Zaključek startup skupnosti:

19:00    Sprejem gostov

19:10    Uvodni nagovor direktorice Ane Anžej

19:20    Retrospektiva leta, plani za naprej

19:35    Motivacijski keynote

20:00    Čas za druženje in povezovanje

21:00    Zaključek

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do ponedeljka,11.12. 2023, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje 2023-2025 delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).