EN za pogostitve na dogodkih

Datum: 3. 1. 2024

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo pogostitve na dogodkih.

Predmet javnega naročila

Predmet naročila je izvajanje oskrbe s pogostitvijo v času dogodkov Saša inkubatorja v letu 2024.

Opis dela

  • Priprava in dostava dogovorjene hrane za dogodke v prostorih Saša inkubatorja ali drugih prostorih, kjer poteka dogodek;
  • Odvoz catering opreme.

Obveznosti ponudnika:

  • Pri izvedbi del upoštevati pričakovanja, zahteve in navodila naročnika;
  • Zagotoviti dosegljivost po telefonu na dan dogodka, na katerem izvajajo pogostitev;
  • Redno izstavljati račune po izvedbi posamezne pogostitve.

Obveznosti naročnika:

  • Za posamična naročila bo naročnik podrobneje opredelil storitev (npr.: obseg naročila, datum in uro izvedbe, …), navedel in določil svoje zahteve.

Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do srede, 18.1.2024, po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe:

Merilo za izbiro ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost za storitve brez DDV, podana v ceniku storitev (priloga 2). Skupna ponudbena vrednost za storitve brez DDV predstavlja seštevek vseh postavk iz Cenika storitev.

Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost za storitve.

Plačilni rok:

Plačilni rok je po izvedenih delih in sicer 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa.

Navodila ponudnikom

Ponudbo sestavi ponudnik tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del tega povabila. Ponudba mora biti podana na obrazcih Ponudba (priloga1),  in Cenik storitev (priloga2): ponudnik ju podpiše in žigosa.

Ponudbeni obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in opremljeni z žigom. Obrazce mora podpisati zakoniti zastopnik oziroma za podpis pooblaščena oseba.

Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila. V ponudbenih cenah, navedenih v ceniku storitev, morajo biti prikazane cene za posamezne postavke. Če ponudnik nudi kakršenkoli popust, mora ta že biti vštet v končno ponudbeno ceno. Cene morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbenega sodelovanja.

Aktivnosti Saša inkubator d.o.o. v okviru operacije “JR podporno okolje 2023 – 2025” sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.