EN za izvedbo programa “Startup generator 2024”

Datum: 20. 3. 2023

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo programa »STARTUP GENERATOR 2024«

Predmet javnega naročila

»STARTUP GENERATOR 2024« je osrednji program SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Program je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in zagonskim podjetjem.

Predmet naročila je izvedba petih (5) strokovnih delavnic, ki bodo potekale v prostorih SAŠA INKUBATORJA d.o.o. Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno praktično delo s posameznimi ekipami. Vsaka delavnica traja najmanj 3 ure. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo samo ene spodaj naštetih delavnic:

DELAVNICA 1 : Delavnica na temo Lean metodologije, četrtek, 18. 4. 2024 (A goal without a plan is just a wish)

DELAVNICA 2 : Delavnica na temo Product market fit, četrtek, 25. 4. 2024 (If you target everyone, you get no one)

DELAVNICA 3 : Delavnica na temo grajenja temeljev blagovne znamke, četrtek, 9. 5. 2024 (Your brand speaks volume in your absence)

DELAVNICA 4: Delavnica na temo digitalnega marketinga,  četrtek,16. 5. 2024 (Marketing is a contact sport)

DELAVNICA 5 : Delavnica na temo finančne konstrukcije in investicijske pripravljenosti za uspešen začetni korak, četrtek, 23. 5. 2024 (Traction speaks louder than words)

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, fotografijo in povzetek vsebine delavnice.

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Po izvedeni delavnici bo izbrani ponudnik pripravil poročilo. 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 3. 4. 2024 po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu info@sasainkubator.si.

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji