EN za organizacijo in izvedbo dogodka “Business reTREAT”

Datum: 10. 7. 2024

Saša inkubator d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za organizacijo in izvedbo dogodka Business reTREAT.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba dogodka Business reTREAT, ki bo potekal v petek, 23.8.2024 od 10:00 do 20:00. Business reTREAT je dogodek, namenjen podjetnikom in startupom Saša inkubator skupnosti, ki omogoča razvoj podjetniških veščin ter krepitev osebnega in profesionalnega ravnovesja. Cilj dogodka je, da udeleženci ponovno najdejo svojo podjetniško iskro in pridobijo nova orodja za učinkovito upravljanje podjetništva.

Izvajalec mora zagotoviti primeren prostor, kjer se bo izvedla delavnica/usposabljanje na temo celostno podjetništvo, poskrbeti za pogostitev udeležencev, za mreženje v sproščenem okolju in za sodelovanje z naročnikom glede predvidene vsebine.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 2. 8. 2024, po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu jan.skok@sasainkubator.si.

Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji