JR podporno okolje 2023 – 2025

Aktivnosti podpornega podjetniškega okolja, SAŠA inkubator Velenje, za obdobje 2023 – 2025 so predmet »Javnega razpisa za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za obdobje 2023 – 2025«.

 

Namen in cilj javnega razpisa

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:

 • kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,

Cilji javnega razpisa

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega podpornega okolja (točk SPOT Svetovanje in inkubatorjev).

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane storitve tega javnega razpisa za vse podjetnike in potencialne podjetnike.

Storitve so:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki SPOT Svetovanje.
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
  • osnovno SPOT svetovanje,
  • usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
  • usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,
  • podjetniško mentoriranje.

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane navedene storitve tega javnega razpisa za vse potencialne podjetnike in MSP.

Poleg navedenih storitev bodo izbrani konzorciji izvajali še druge aktivnosti, ki niso namenjene končnim uporabnikom, so pa nujne za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom.

Predstavitev evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/

Trajanje operacije:  1. 11. 2023 do 31. 12. 2025.