P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

NAMEN IN CILJ: ·         Namen je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%) ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. ·         Cilji so spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige; povečanje dodane vrednosti na zaposlenega; spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo; spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem. PREDMET:  sofinanciranje operacij podjetij,…

Več
P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0
LAS projekti

LAS projekti

VPI LES – Virtualni poslovni inkubator za inovativne lesne izdelke in tehnologije Team za prihodnost

Več

IPPON

SAŠA inkubator je vodilni partner projekta IPPON (Innovative Public Procurements: Opportunities and Networks), ki ga s trinajstimi partnerji iz sedmih evropskih držav izvajamo v okviru programa COSME - Program za konkurenčnost podjetij in MSP-jev. Trajanje projekta: 18 mesecev; Vrednost projekta: 328.399 EUR; Partnerji: 14 partnerskih organizacij iz 7 držav (Slovenija, Italija, Francija, Portugalska, Španija, Bolgarija, Grčija). Več o projektu:  Spletna stran (http://www.ipponproject.eu/)Facebook stran (https://www.facebook.com/IPPONPROJECT/)  

Več
IPPON
Projekt CASTLE – ERASMUS+

Projekt CASTLE – ERASMUS+

Projekt CASTLE – ERASMUS+ Saša inkubator nastopa v vlogi strokovnega partnerja za usposabljanje udeležencev na področju poslovnih modelov, vstopa na trg ter razvoja posla.  Vodilni partner je Univerza Wolverhampton (UK), ostali partnerji so še ARGO (IT), Centro Diego Fabbri (IT), producciones Audiosigno (E), Centrum Kultury Wroclaw (PL)   Aktivnosti: Priprava in izvedba 5 dnevnega mednarodnega izobraževalnega programa za ciljno skupino v Velenju (cca 25 udeležencev iz 5 držav), april 2018 ter v Wroslawu, april 2019.Sodelovanje pri pripravi priročnika za poslovni model za ciljno skupino.Sodelovanje pri razvoju on-line orodja, preko katerega bodo udeleženci pridobili ustrezne poslovne veščine.Trajanje: november 2017 – november 2019 CASTLE…

Več

Subjekti inovativnega okolja SAŠA 2018-2019

Subjekti inovativnega okolja SAŠA 2018-2019 Aktivnosti SAŠA inkubatorja v okviru operacije SIO SAŠA 2018-2019 sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij« Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega…

Več
Subjekti inovativnega okolja SAŠA 2018-2019
LAS startup SAŠA – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

LAS startup SAŠA – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

Startup SAŠA regija – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji Z izvedbo operacije bomo dvignili podjetnost pri mladih na podeželju ter jim skozi izobraževanja na področju novih poslovnih modelov omogočili nove priložnosti za realizacijo svojih podjetniških idej. Preko promocijsko – motivacijskih dogodkov se bo spodbujalo povezovanje med deležniki v regiji PRIČAKOVANI REZULTATI Število poslovnih modelov: 10 Število izvedenih dogodkov: 20 Število vključenih podjetij ali ekip v mentorski program: 10 Število izvedenih presoj idej: 20 Število izvedenih dogodkov z mreženjem: 2 Skupaj udeležencev na vseh dogodkih: 100 UČINKI OPERACIJE Število izhodov v zaposlitev: 3 Število novih podjetniških idej: 16 Število novih mrež: 1 Število oseb, vključenih v coaching: 100 Spletna…

Več