Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«

NAMEN: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujati prehod v industrijo 4.0 PREDMET: sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. REGIJA: vzhodna in zahodna CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav SPLOŠNI POGOJI: mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v RS…

VEČ
Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«
INNOVATION IMPACT GRANT PROGRAMME – PROGRAM ZA SPODBUJANJE IN FINANCIRANJE INOVACIJ

INNOVATION IMPACT GRANT PROGRAMME – PROGRAM ZA SPODBUJANJE IN FINANCIRANJE INOVACIJ

KRATEK OPIS Z njim želijo financirati nove in inovativne rešitve, ki vključujejo slogan EXPA 2020 v Dubaju: »Povezovanje uma, ustvarjanje prihodnosti«, predvsem pa tiste, ki so povezane z njegovimi podtemami: Priložnost, Trajnost in Mobilnost. Več na:  https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/expo-live/iigp UPRAVIČENI VLAGATELJI Prijavitelji iz katerega koli sektorja: start upi, podjetja in neprofitne organizacije z družbenim, okoljskim ali humanitarnim vplivom, ki ponujajo inovativne rešitve. Najboljše bodo nagrajene z nagrado do 100.000 USD in predstavljene…

VEČ

Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer

KRATEK OPIS V okviru splošnega cilja krepitve konkurenčnosti in trajnosti sektorja »TURIZEM« bodo ukrepi usmerjeni zlasti v izboljšanje poslovnega okolja za podjetja, ki se ukvarjajo s turizmom, in sicer z izboljšanjem socialno-ekonomske in tržne inteligence ter izmenjavo najboljših praks, diverzifikacijo in večjo prepoznavnostjo evropske ponudbe transnacionalnega turizma, poleg tega pa še povečanje zmogljivosti MSP, ki se ukvarjajo s turizmom s pomočjo transnacionalnega sodelovanja in s prenosom znanja. Pričakovani vpliv: Okrepljeno…

VEČ
Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer
BP3 – Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

BP3 – Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

KRATEK OPIS Namen in cilj razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.  Več na: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/razpis_ybp3_2019.pdf UPRAVIČENI VLAGATELJI Subjekti, ki so registrirani kot: d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., s.e., fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, zadruge, pod pogojem, da so se vpisali v sodni register pred 01.01.2018. ROK 19.07.2019,  30.08.2019,  15.10.2019 ter…

VEČ

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023

KRATEK OPIS Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (NVO) za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev, tj. krepitev čez-sektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.  V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik. Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019004800004/javni-razpis-za-podporno-okolje-za-razvoj-nevladnih-organizacij-2019-2023-st--093-1820193-ob-270419 UPRAVIČENI VLAGATELJI Kandidira…

VEČ
Javni razpis  za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023
Javni razpis  za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

KRATEK OPIS Namen razpisa je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem. Več na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019005000001/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2019-st--4300-420195-ob-272819 UPRAVIČENI VLAGATELJI Pravne in fizične…

VEČ

»Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa - A in B, prvi je namenjen profesionalizaciji zaposlenih v socialnih podjetjih, drugi pa profesionalizaciji mentorjev.  Več na: http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1194 UPRAVIČENI VLAGATELJI Na sklop A javnega razpisa se lahko prijavijo socialna podjetja, …

VEČ
»Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje
Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.  Več na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2/ UPRAVIČENI VLAGATELJI Do sofinanciranja so upravičeni le tisti…

VEČ

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

KRATEK OPIS Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest; spodbujanje nastanka novih delovnih mest; spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=75 UPRAVIČENI VLAGATELJI Do mikrokredita so upravičeni MSP, ki: imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev; se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo…

VEČ
P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

KRATEK OPIS Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.  Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ

VAV-2 – Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

KRATEK OPIS Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ
VAV-2 – Vavčer za zaščito intelektualne lastnine
VAV-3 – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

VAV-3 – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.   Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=78 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali…

VEČ

VAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ
VAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
VAV-5 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

VAV-5 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji).  Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ

VAV-6 – Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ
VAV-6 – Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini
P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

KRATEK OPIS Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom.  Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje…

VEČ

VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=86 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ
VAV-9 – Vavčer za pripravo digitalne strategije
VAV-10 – Vavčer za kibernetsko varnost

VAV-10 – Vavčer za kibernetsko varnost

KRATEK OPIS Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. ROK 31.03.2023

VEČ

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

KRATEK OPIS Namen vključevanja izkušenih start-up mentorjev v proces mentoriranja start-up podjetij je prenos specifičnih izkušenj in znanj ter specifičnih socialnih povezav v procesu uspešnega razvoja prejemnikov javnih sredstev. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mentorji, ki lahko svetujejo, prenesejo znanje in izkušnje, nadgradijo kompetence, spodbujajo vse aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Področja: finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs),…

VEČ
Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij
SK75 2019 -Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

SK75 2019 -Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

KRATEK OPIS Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=92 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro in mala podjetja, ki so organizirana v obliki d.o.o. ROK 27.09.2019

VEČ

SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

KRATEK OPIS Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.  Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93 UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro in mala podjetja, ki so organizirana v obliki d.o.o. ROK 31.12.2020

VEČ
SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji
Javni poziv recenzentom tehnološko razvojnih projektov

Javni poziv recenzentom tehnološko razvojnih projektov

KRATEK OPIS Cilj poziva je vzpostavitev baze recenzentov, iz katere bo SPIRIT lahko vabil strokovnjake k ocenjevanju vlog, ki prispejo na javne razpise/pozive/povabila, pripravi strokovnih mnenj in morebitnemu vsebinskemu spremljanju tehnološko razvojnih projektov. SPIRIT bo glede na potrebo po strokovnem znanju izmed v bazo vpisanih strokovnjakov izbral recenzente za izvedbo določene naloge. Recenzenti, ki bodo vabljeni k sodelovanju, bodo za izvedbo posameznih aktivnosti s SPIRIT podpisali pogodbo za izvedbo naloge.…

VEČ

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe: a) Elektronsko izmenjavo med partnerji b) Digitalizacijo nastopov na sejmih c) Spletne strani za tuje trge d) Spletne trgovine e) Produktno-prodajne videe f) Krepitev kompetenc – usposabljanja Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1191/JR_e_poslovanje_2019_2022_Sprememba_26.10.2018.pdf UPRAVIČENI VLAGATELJI mikro, mala in srednje velika podjetja ROK Roki za oddajo vlog so:   05.11.2018, 01.10.2019, 01.10.2020 in…

VEČ
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP. Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci. Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1201/Sprememba_razpisa/Javni_razpis-25.7.2019.pdf UPRAVIČENI VLAGATELJI Mikro, mala in srednja podjetja ROK Roki…

VEČ

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2020

KRATEK OPIS SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini krije stroške: najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in  vpis razstavljavcev v sejemski katalog.  Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.  Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice izvede skupen izvajalec postavitve. Več na: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-05-14-vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-udelezbo-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2020 UPRAVIČENI…

VEČ
Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2020
Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko »showroomov« na tujih trgih.  Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2019/1291/Javni_razpis.pdf  Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi vse potencialne prijavitelje na informativne dni glede Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, ki bodo organizirani:  v Celju 3. septembra,  v Ljubljani 4. septembra in  v Novem Mestu 6. septembra. UPRAVIČENI VLAGATELJI Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem…

VEČ

Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Predmet javnega razpisa zajema: Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP. Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR Sklopa A in B se bosta izvajala v…

VEČ
Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti
Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022

KRATEK OPIS Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.  Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od…

VEČ

Lead Generation

KRATEK OPIS Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa »Lead Generation« identifikacije kvalificiranih kontaktov potencialnih investitorjev na nemško govorečih trgih (regija DACH) in na Japonskem ter povezovanja slovenskih in tujih poslovnih partnerjev na nemško govorečih trgih (regija DACH) Javno naročilo je razdeljeno na tri (3) sklope pri čemer: SKLOP 1 predstavljajo aktivnosti povezane z identifikacijo kvalificiranih kontaktov »Lead Generation« potencialnih investitorjev; SKLOP 2 predstavljajo aktivnosti povezane z identifikacijo kvalificiranih…

VEČ
Lead Generation
EVROPSKA KOMISIJA: Keeping non-compliant products from the EU market – ROK: 15.10.2019

EVROPSKA KOMISIJA: Keeping non-compliant products from the EU market – ROK: 15.10.2019

Eden temeljnih izzivov se nanaša na vse večje število neskladnih izdelkov, ki preko spletnih platform najdejo pot do potrošnikov. Več nedavnih preiskav e-trgovine je pokazalo zelo visoko raven, včasih skoraj 100-odstotno neskladnost pregledanih izdelkov. Sedanji režim nadzora je osredotočen na pregled blaga v fizičnih trgovinah in nadzor uvoza trgovcev v EU iz tretjih držav. V praksi ni, ali je zelo malo, nadzora nad zasebnimi e-trgovinami.   Cilj je finančna podpora izdelavi…

VEČ